Εκτύπωση

Σύμφωνα με την 10645/ΓΔ4/22-01-2018 Υπουργική Απόφαση οι αλλαγές που αφορούν τη φοίτηση των μαθητών είναι :

 ΦΟΙΤΗΣΗ

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

ΕΠΑΡΚΗΣ είναι η φοίτηση εφόσον ΔΕΝ υπερβαίνει τις 114 απουσίες. Εάν τις υπερβαίνει τότε η φοίτηση χαρακτηρίζεται ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ και ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση του στην ίδια τάξη.

Ειδικά και μόνο για  το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 μπορεί να χαρακτηριστεί η φοίτηση ΕΠΑΡΚΗΣ για μαθητή που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) οι πάνω από 114 απουσίες να είναι δικαιολογημένες με δικαιολογητικό γιατρού που βεβαιώνει την ασθένεια β) ο Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας των δύο τετραμήνων να είναι τουλάχιστον 15     γ) δεν έχει κάνει ο μαθητής χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών. 

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

  1. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης (χειρουργική επέμβαση, νοσηλεία σε Νοσοκομείο, θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις)
  1. Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.
  1. Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών/-τριών λόγω συμμετοχής τους: α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο πέντε (5) ημερών, γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων της παρ. 46, του άρθρου 13,του ν. 3149/2003 (Α΄141)

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ πρέπει:

  1. Nα ενημερώσουν τον Διευθυντή του Σχολείου
  1. Να προσκομίζουν με αίτησή τους στη Διεύθυνση του Σχολείου πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο ή ιδιωτικό Νοσοκομείο που φέρει τη σφραγίδα από συντονιστή Δ/ντή κλινικής του ΕΣΥ.
  1. Να προσκομίζουν τις προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής των μαθητών, ενώ για τις υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα τη σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ