Σχολική Βιβλιοθήκη

© septembre 2005


ΠΡΥΤΑΝΕΙΟΝ

«…Εν Αθήναις εκαλείτο και θόλος και εν αυτώ οι εκάστοτε πρυτάνεις και άλλοι τινές άρχοντες εσιτούντο και όπου εξένιζον δημοσία δαπάνη τους ξένους πρέσβεις…»

«…Ωσαύτως πολίται μεγάλως την πολιτείαν ευεργετήσαντες και τα τέκνα των πεσόντων εν μάχη συχνάκις αντημείβοντο διά της εν τω πρυτανείω σιτίσεως…»

«…Οι πρυτάνεις κατείχον την πρώτην θέσιν και είχον πρώτοι το δικαίωμα του ομιλείν εν τη εκκλησία , διηύθυνον τα έργα αυτής και εσιτούντο δημοσία δαπάνη εν τω πρυτανείω… »

(«Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, Liddel & Scott, Εκδόσεις Γ. Γεωργακά»)

Το «Πρυτανείο» είναι ο εξαιρετικός τιμητικός χώρος που φιλοξενεί Πρέσβεις του Πνεύματος και της Τέχνης κατΆ ανταπόδοσιν της τιμής να προσφέρουν έργα τους για δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας.